Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

Regulamin kursów językowych

Cennik zajęć

Informacje dla konsumenta przy zawieraniu umowy na odległość

RODO - jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?


  UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKOWYM
  na rok szkolny 2023/2024.

  Zawarta w dniu
  pomiędzy GRUPA SURF s.c. Agnieszka Kiełczewska, Michał Kiełczewski,
  z siedzibą w Plewiskach przy ul. Miętowej 5/5, NIP: 7772960324, reprezentowaną przez Agnieszkę Kiełczewską – Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Organizatorem,

  a Panem/Panią:
  adres zamieszkania:
  pesel:
  telefon kontaktowy:
  adres e-mail:
  § 1
  Na warunkach określonych poniżej oraz zgodnie z Regulaminem słuchacza kursów językowych – ogólne warunki umowy stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy, Klient przystępuje osobiście do kursu lub kieruje na wybrany kurs językowy osobę wskazaną poniżej w §2, pkt 1.
  § 2
  Warunki szczegółowe

  1. imię i nazwisko uczestnika kursu:
  2. data urodzenia uczestnika kursu:
  3. wybrany język:
  4. opcja nauki:
  § 3
  Opłaty za kurs

  Opłata za kurs wynika z wybranej przez klienta w §2 opcji nauki oraz ilości osób w grupie, zgodnie z cennikiem kursów językowych.
  § 4
  Postanowienia końcowe

  1. Umowa zaczyna obowiązywać od dnia pierwszych zajęć (nie licząc lekcji testowej), w których uczestniczył kursant.
  2. Umowę sporządzono na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca 2024 r.
  3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia pisemnego złożenia oświadczenia drugiej stronie.
  4. Klient oświadcza, iż zapoznał się, otrzymał i akceptuje Cennik kursów językowych, Regulamin słuchacza kursów językowych – ogólne warunki umowy, informację RODO, stanowiące integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nich zawartych.
  5. Ewentualne zmiany wybranego języka, opcji nauki, wielkości grupy nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy, a akceptacja nowych warunków odbywa się na warunkach Regulaminu słuchacza kursów językowych – ogólne warunki umowy.
  6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Osoba upoważniona do podpisania umowy:
  Podpisz umowę kodem sms:
  (Wyślij teraz na numer 503 340 503 sms-a o treści SURF UMOWA IMIĘ NAZWISKO (np. SURF UMOWA JAN NOWAK), a zwrotnie otrzymasz 4 cyfrowy kod, który wpisz w pole poniżej. By umowa była skutecznie podpisana, sms powinien zostać wysłany z numeru telefonu wpisanego w umowie. Jeżeli chcesz wypełnić umowę dla kolejnej osoby, użyj tego samego kodu. Koszt wysyłki sms-a jest taki sam jak przy wysyłaniu zwykłego sms-a na inny numer komórkowy. Jeżeli po kliknięciu przycisku "Zawieram umowę" nie zobaczysz odpowiedniego komunikatu to sprawdź poprawność wypełnieniu pól na umowie.