Nasze założenia metodyczne zakładają aktywną naukę oraz wykorzystywanie w realnych sytuacjach zdobywanych wiadomości z zakresu słownictwa i gramatyki oraz równomiernie rozkładanych umiejętności takich jak:

  • czytanie,
  • pisanie,
  • słuchanie,
  • mówienie.

Uważamy, iż uczeń pełni aktywną rolę w procesie nauczania. Wprowadzając nowe słownictwo zwracamy szczególną uwagę na poprawną wymowę poznawanych słów. Przy nauczaniu wymowy koncetrujemy się na trzech podstawowych obszarach:

  1. dźwięki,
  2. akcent (wyrazowy i zdaniowy),
  3. intonacja.

Na zajęciach wprowadzamy symbole fonetyczne oraz pomagamy opanować poprawną produkcję szczególnie trudnych dźwięków występujących w wymowie angielskiej.

Na szeroką skalę wykorzystujemy metody aktywizujące ucznia takie jak:

  • mini projekty
  • oraz dramę (tzn. szeroki wachlarz ćwiczeń ustnych, które zawierają  element inwencji twórczej oraz kreatywności).

Drama ma ogromne znaczenie w rozwijaniu określonych umiejętności językowych, jak mówienie (komunikacja). W szczególności pozwala ona na opanowanie prawidłowej wymowy, rytmu, intonacji oraz innych cech prozodycznych.

W nauczaniu wykorzystujemy szeroki wachlarz materiałów autentycznych.

.