UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKOWYM
na rok szkolny 2020/2021.

Zawarta w dniu
pomiędzy GRUPA SURF s.c. Agnieszka Kiełczewska, Michał Kiełczewski,
z siedzibą w Plewiskach przy ul. Miętowej 5/5, NIP: 7772960324, reprezentowaną przez Agnieszkę Kiełczewską – Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Organizatorem,

a Panem/Panią:
adres zamieszkania:
pesel:
telefon kontaktowy:
adres e-mail:
§ 1
Na warunkach określonych poniżej oraz zgodnie z Regulaminem słuchacza kursów językowych – ogólne warunki umowy stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy, Klient przystępuje osobiście do kursu lub kieruje na wybrany kurs językowy osobę wskazaną poniżej w §2, pkt 1.
§ 2
Warunki szczegółowe

1. imię i nazwisko uczestnika kursu:
2. data urodzenia uczestnika kursu:
3. wybrany język:
4. opcja nauki:
§ 3
Opłaty za kurs

Opłata za kurs wynika z wybranej przez klienta w §2 opcji nauki oraz ilości osób w grupie, zgodnie z cennikiem kursów językowych.
§ 4
Postanowienia końcowe

1. Umowa zaczyna obowiązywać od dnia pierwszych zajęć (nie licząc lekcji testowej), w których uczestniczył kursant.
2. Umowę sporządzono na czas określony, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia pisemnego złożenia oświadczenia drugiej stronie.
4. Klient oświadcza, iż zapoznał się, otrzymał i akceptuje Cennik kursów językowych, Regulamin słuchacza kursów językowych – ogólne warunki umowy, informację RODO, stanowiące integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nich zawartych.
5. Ewentualne zmiany wybranego języka, opcji nauki, wielkości grupy nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy, a akceptacja nowych warunków odbywa się na warunkach Regulaminu słuchacza kursów językowych – ogólne warunki umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Osoba upoważniona do podpisania umowy:
Podpisz umowę kodem sms:
(Wyślij teraz na numer 503 340 503 sms-a o treści SURF UMOWA IMIĘ NAZWISKO (np. SURF UMOWA JAN NOWAK), a zwrotnie otrzymasz 4 cyfrowy kod, który wpisz w pole poniżej. By umowa była skutecznie podpisana, sms powinien zostać wysłany z numeru telefonu wpisanego w umowie. Jeżeli chcesz wypełnić umowę dla kolejnej osoby, użyj tego samego kodu. Koszt wysyłki sms-a jest taki sam jak przy wysyłaniu zwykłego sms-a na inny numer komórkowy. Jeżeli po kliknięciu przycisku "Zawieram umowę" nie zobaczysz odpowiedniego komunikatu to sprawdź poprawność wypełnieniu pól na umowie.