RODO – jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane?

RODO – jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane?

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”). W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Grupa Surf s.c. Agnieszka Kiełczewska, Michał Kiełczewski z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Miętowej 5/5, NIP: 7772960327, Regon: 300483510, info@surf.com.pl

Jak się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych w Grupa Surf jest Michał Kiełczewski, michal.kielczewski@surf.com.pl, tel. 885 51 00 51, adres: ul. Miętowa 5/5, 62-064 Plewiska.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je podczas rejestracji przez e-mail, na stronie www.surf.com.pl, www.fiszkoteka.surf.com.pl oraz po podpisaniu umowy o kurs językowy.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupa Surf?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o kurs językowy, w tym do:

 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami w Sekretariacie Internetowym, Fiszkotece Surf, oraz zapewnienia obsługi tych kont,

 • obsługi zgłoszeń, które są do nas przesyłane przez e-mail, formularze kontaktowe na ww. stronach internetowych,

 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,

 • kontaktowania się w celach marketingowych,

 • przesyłaniem komunikatów SMS w sprawach bieżących, marketingowych oraz dotyczących opłat,

 • przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych,

 • przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w tym windykacji należności.

Podanie jakich danych jest niezbędne?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać prawidłowo umowę, a tym samym świadczyć nasze usługi:

 • imię i nazwisko uczestnika kursu,

 • imię i nazwisko rodzica w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu,

 • adres zamieszkania ( w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – adres zamieszkania rodzica),

 • nr telefonu (w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – nr telefonu rodzica),

 • adres mailowy (w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – adres mailowy rodzica),

 • nr pesel (w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – nr pesel rodzica),

 • data urodzenia uczestnika kursu.

Jakie dane zbieramy opcjonalnie?
Dodatkowo opcjonalnie podczas procesu rejestracji, wypełniania formularzy i podpisywania umów on-line na ww. stronach internetowych, zbierane są dodatkowo następujące dane:

 • adres IP komputera

 • wiek uczestnika kursu

 • szkoła i klasa uczestnika kursu

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Grupa Surf w zakresie przetwarzanych danych?
Posiadacie Państwo następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Grupa Surf są:

 • pracownicy,

 • współpracownicy Grupa Surf,

 • biuro rachunkowe,

 • kancelarie prawne,

 • krajowe rejestry długów.

  Wszystkie te osoby zostały przeszkolone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

  Grupa Surf nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców
  w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Grupa Surf
Plewiska, 23-05-2018

Plik w formie pdf